Polityka prywatności w serwisie internetowym spółki „Radio Łódź” SA

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLSKIEGO RADIA – REGIONALNEJ ROZGŁOŚNI W ŁODZI „RADIO ŁÓDŹ” SA W LIKWIDACJI

§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne (dalej: Użytkownicy) w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź SA w likwidacji z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź, dostępnego pod adresem internetowym www.radiolodz.pl (dalej: Serwis).
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
 3. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników.

§2 DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe udostępniane w ramach Serwisu przez Użytkowników wypełniających formularz rejestracyjny, to jest: Imię, Nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (dalej: Dane osobowe).
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź SA w likwidacji z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź (dalej: Administrator danych).
 3. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej – ado@radiolodz.pl, pod numerem telefonu – 42 675 38 15.
 4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Piotra Rysia (dalej: IOD). Użytkownicy mogą skontaktować się z IOD za pośrednictwem: poczty elektronicznej – iod@radiolodz.pl.
 5. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie w oparciu o zawartą z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator danych korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Zabix, Google Analytics, które służą generowania raportów związanych ze zbieraniem danych dotyczących ruchu internetowego.
 7. Serwis gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis oraz identyfikatory stron np. Facebook, Google, którym użytkownik udostępnia treści z Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, analizom statystyki odwiedzin, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu.

§ 3

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności w celu korzystania z pełnej funkcjonalności spersonalizowanego konta użytkownika portalu radiolodz.pl, możliwość komentowania oraz otrzymywania newsletterów, na podstawie przetwarzania danych w celach marketingowych oraz realizacji funkcjonalności komentowania.
 2. Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w sposób i na zasadach określonych w tej zgodzie.
 4. Zgody wyrażone przez Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 2, mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ado@radiolodz.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu realizowania przez Serwis usług na rzecz Użytkowników przetwarzane będą przez okres posiadania konta w serwisie radiolodz.pl.
 6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§4 PRAWO KONTROLI

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom, w tym w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia, które mogą być realizowane przez Użytkowników w dowolnym momencie, chyba, że ich realizację uniemożliwiają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Uprawnienia wskazane w § 4 ust. 2 i 3 mogą być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ado@radiolodz.pl.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, a także w celu przygotowania procedur na wypadek stwierdzenia naruszenia Danych osobowych oraz potwierdzenia wdrożenia wymaganych środków w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator opracował Politykę bezpieczeństwa zawierającą niezbędne procedury i działania zapewniające realizację obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administrator danych zapewnia, że dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 4. Jeżeli dla celów określonej usługi, np. konkursu przeprowadzanego przez Administratora danych, administratorem danych osobowych będzie inny podmiot, wówczas stosowna informacja w tym temacie zostanie zawarta w regulaminie kształtującym zasady realizacji takiej usługi (np. regulamin konkursu).

§ 6 PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies:
  a) sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  b) stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 3. Ograniczenia lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu lub całkowicie uniemożliwić jego wyświetlenie.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, Administrator danych każdorazowo poinformuje Użytkowników o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej Serwisu. Stosowna informacja pojawi się z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem wprowadzenia w życie zmian w treści Polityki prywatności.

Witaz ponownie!

Zaloguj się poniżej do swojego konta

Przypomnij hasło

Please enter your username or email address to reset your password.

Dodaj nową listę

Skip to content
P