Władze spółki Radio Łódź

Organami Spółki są:

  1. ZARZĄD

Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

29 grudnia 2023 r. w skutek postawienia Spółki w stan likwidacji, zarząd Spółki został odwołany, a powołano likwidatora.

Nr telefonu i adres poczty elektronicznej do Zarządu Spółki:

Kompetencje Zarządu:

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo Statut Spółki do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

  1. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.

Skład Rady Nadzorczej:

  • Dominik Hamrin – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ryszard Krych – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Kacper Sakowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Adres korespondencyjny do Rady Nadzorczej:

„Radio Łódź” S.A.; 90-146 Łódź, ul. Narutowicza 130.  

  1. WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

Rada Nadzorcza albo akcjonariusz mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • podział zysku lub pokrycie straty,
  • udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania obowiązków.

Opublikował(a): Jarosław Kosmatka

Ostatnia zmiana:

Witaz ponownie!

Zaloguj się poniżej do swojego konta

Przypomnij hasło

Please enter your username or email address to reset your password.

Dodaj nową listę

Skip to content
P