Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych będących w posiadaniu Radia Łódź S.A. następuje w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Radio Łódź S.A. nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Radio Łódź S.A. poniesienie dodatkowe koszty, może ona pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Opublikował(a): Jarosław Kosmatka

Ostatnia zmiana:

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Skip to content
P